Vi har lediga platser! Kontakta oss på 0739-091650.

Verksamheten

Vår målgrupp är flickor och pojkar i åldrarna 14 – 19 år med begynnande missbruksproblem och psykosocial problematik.

HVB Marielund bedrivs utifrån ett salutogent synsätt. Varje ungdoms resurser lyfts fram och det friska och fungerande synliggörs. Vi arbetar utifrån A-CRA som är ett strukturerat behandlingsprogram för ungdomar och unga vuxna som rekommenderas i Socialstyrelsens riktlinjer. Programmet används i kombination med andra insatser.

A-CRA är en vidareutveckling av det evidensbaserade programmet CRA (Community Reinforcement Approach) som bygger på utvecklingspsykologiska teorier och har mycket gemensamt med klassisk KBT-terapi. Samtalsstilen överensstämmer till stora delar med MI.

Vi strävar efter att skapa och upprätthålla en trivsam, trygg och tillitsfull miljö där det ska finnas möjlighet att bygga bra och goda relationer mellan personal och klienter. Den terapeutiska miljön är något som genomsyrar vardagen och knyter samman behandlingsmetoder, studier, sysselsättning och fritid. Målet är att klienterna ska få en stabil, fungerande och trygg vardag där klienten själv uppmuntras till att leda sitt eget förändringsarbete.

Vi arbetar med lågaffektivt bemötande som syftar till att genom ett tryggt, lugnt och positivt bemötande minska stress och problemskapande beteende. Lågaffektivt bemötande går ut på att dämpa starka känslouttryck och minska antalet konfliktskapande situationer.